Přeskočit navigaci

Nejsport.cz - E-shop se sportovním zbožím

Nákupní košík

CENA NÁKUPU:

0 Kč

0 položek

Kontaktujte nás

nejsport.cz

E-mail: nejsport(zavinac)nejsport.cz

Partneři


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nejsport.cz

A. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě:  nejsport.cz . Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je David Urban- nejsport.cz, Tocháčkova 635, 691 76 Šitbořice IČ: 75284472, 101-Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu  nejsport.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

C. Platební podmínky

Zboží bude zaplaceno

 1. Dobírkou
 2. Převodem z účtu na náš účet: mBank č.ú: 670100-2207495986/6210. Jako variabilní symbol se uvede kód objednávky. Zboží bude dodáno až po zaplacení (resp. po připsání kupní ceny na náš účet).
 3. Hotovostně - při osobním odběru.

D. Dodací podmínky

1. Doprava zajištěná dodavatelem (dovoz) Doprava po ČR

 • Zboží lze odebrat osobně
 • Zaslat poštou

2. Cena za dopravné:

 • Poštovné při nákupu nad 5.000,- Kč (cena vč. DPH) = ZDARMA
 • Manipulační poplatek (poštovné, dobírka) = 149 Kč, Obchodní balík platba předem na účet = 129 Kč.

Pokud dojde k navrácení zboží, které bylo součástí objednávky přesahující 5.000 Kč (tj. objednávky, na kterou byla uplatněna doprava zdarma) a tímto dojde k poklesu celkové částky objednávky pod 5.000,-Kč, bude cena dopravného v patřičné výši odečtena z ceny vráceného zboží (tzn. v případě převodu na účet bude odečtena částka ve výši 129,- Kč, v případě dobírky 149,- Kč).

E. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu nejsport.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele.

F. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

 1. Spotřebitel má podle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne,doporučujeme nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu spolu s písemným odstoupením od smlouvy poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum přijetí provozovatelem). Následně prodávající nejdéle do 30ti dnů vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 2. Spotřebitel nemůže v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) uplatňovat právo na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace, je-li zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

G. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.
 2. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).
 3. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 4. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 6. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodů nepřevzetí/odmítnutí převzetí zásilky kupujícím. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dodací lhůty v případě nedodání zboží od dodavatele nebo prodloužením dodací lhůty. Povinností je však neprodleně informovat o změnách zákazníka.

H. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Po uzavření závazné objednávky s provozovatelem obchodu www.nejsport.cz má kupující povinnost si objednané zboží vyzvednout od doručovatele, v případě nepřítomnosti při doručování si zásilku vyzvednout přímo na pobočce České pošty, jenž je uvedena v doručovací adrese. Pokud tak neučiní, jedná se o porušení smlouvy ze strany kupujícího a jsme oprávněni účtovat skutečně vzniklé náklady na odeslání zásilky konečnému zákazníkovi a to podle platných zákonů ČR. Náklady budou vždy vymáhány nejprve upomínkou. Pokud pohledávka nebude uhrazena ve stanovené lhůtě, bude zákazník zveřejněn v seznamu dlužníků na všech našich i partnerských www stránkách. Následně bude tato pohledávka vymáhána pomocí hromadné žaloby na naše dlužníky prostřednictvím našeho právního zástupce; a to včetně soudního a exekučního vymáhání.
 4. V případě, že kupující neodebere objednané zboží ve sjednaném termínu, nebo si nepřevezme/odmítne převzít zásilku, budou mu účtovány veškeré náklady s tímto spojené, a to včetně nákladů na administrativní zpracování.
 5. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.
 6. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

I. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu  nejsport.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Kupní smlouvou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2009

Po uzavření závazné objednávky s provozovatelem obchodu www.nejsport.cz má kupující povinnost si objednané zboží vyzvednout od doručovatele, v případě nepřítomnosti při doručování si zásilku vyzvednout přímo na pobočce České pošty, jenž je uvedena v doručovací adrese. Pokud tak neučiní, jsme oprávněni účtovat skutečně vzniklé náklady na odeslání zásilky konečnému zákazníkovi a to podle platných zákonů ČR. Náklady budou vždy vymáhány nejprve upomínkou. Pokud pohledávka nebude uhrazena ve stanovené lhůtě, bude zákazník zveřejněn v seznamu dlužníků na všech našich i partnerských www stránkách. Následně bude tato pohledávka vymáhána pomocí hromadné žaloby na naše dlužníky prostřednictvím našeho právního zástupce; a to včetně soudního a exekučního vymáhání.